< back home                                                                                                                                    
next >


TRUST
a collaboration with graphic designer Lucia Gamanová and photographer Andrea Kurjaková
photography and visual dramaturgy


We’ve focused on couples of different nationalities and their personal definition of the notion ‘trust’. Our main aim was to, firstly, create an open discussion between each of them and, at the same time, leave them with rather a liberty of what they are willing to unveil. Dialogues and debates that were conducted among the couples are enclosed with freely interpretable photographs.


| SK | 
Zamerali sme sa na páry zmiešaného krajinného pôvodu a ich osobný význam pojmu dôvera. Naším hlavným cieľom bolo vytvoriť medzi nimi otvorenú diskusiu na túto tému a ponechať im voľnosť v tom, čo sú ochotní povedať. Dialógy a úvahy, ktoré medzi pármi vznikli sú doplnené o voľne interpretované fotografie.


/ The project was presented at FJÚŽN festival (festival of minorities in slovakia).