HOME
> commissioned works
> contact
> about
> news


memoryless, borderless and nameless space | 2019

[EN]
To be born as a foreigner in your own country is an existential paradox. — M.M.Šimečka

To be someone is a relative term. The notion of belonging has its’ borders as well. Migration in globalised world leaves the term nation hanging in the air. The move from one place to another shifts borders themselves as well as is migrant carrying his border with him.
I deal with (subjective) feelings of diaspora and its’ latter generations. I materialise things that create identity. I visualise things unsaid and imagine the reality that I’m in. I try to base everything on the history I know although I finally run into its’ limits while asking myself what will be left after me.

The written part is an additional research for the practical. At the end of it, I do not expect a specific answer, I rather aspire to introduce the subject of diaspora as it is. Furthermore, I am trying to ask questions that may not be answered in this very moment but could leave a trace or a hint that will guide others in the future for the response.


[SK]
Narodiť sa ako cudzinec vo svojej vlasti je existenciálny paradox. — M.M.Šimečka

Byť niekým je relatívny pojem. Myšlienka niekam patriť má svoje (ne)hranice tiež. Migrácia v globalizovanom svete ponecháva pojem národ premenlivo plávať medzi nami. Presun z jedného miesta na druhé posúva samotné hranice a migrujúci si svoju hranicu nosia so sebou.
Zaoberám sa (aj subjektívnymi) pocitmi diaspór a ich neskorších generácií. Zhmotňujem veci, ktoré tvoria ich a našu identitu. Vizualizujem nevypovedané a predstavujem si realitu, v ktorej sa nachádzam. Vychádzam z histórie, ktorú poznám, aj keď narážam na jej limity - a zároveň sa pýtam, čo ostane po mne.

Písomná práca je výskumom, ktorý doplňuje svojimi poznatkami praktickú časť. Na konci výskumu neočakávam konkrétnu odpoveď, ale skôr sa usilujem samotnú tému identity diaspór otvoriť. Zároveň je zámerom pýtať sa otázky, ktoré možno nebudú úplne zodpovedané, no zanechajú stopu, ktorá môže naviesť v budúcnosti ďalších k ich zodpovedaniu.
  contact me


  