< back home                                                                                                                                    
next >


fragility of beingFragility of being is based on a group of outliers, people, who inwardly seem to be someone or something else than a human being. They are losing their social interaction with the ‘outside’ world,  they are unable to sense their own existence, with no necessary feeling to fight for themselves and are turning into something almost nonliving, uprooted, discarded,estranged. As Gregor Samsa (Franz Kafka), that felt the need to give up to the detriment of others, he de facto dehumanized himself and from the burden placed on his back, made himself become the burden.

Mechanical automation, extraordinarily kept regulation of a life of a individual, focusing on an uncertain future and most of all, scarce of space for a personal development led to a creation of ‘alienation’. Voluntary sacrifice of life and living for a functioning mechanism or voluntary surrender of himself - to alienate oneself.


_____

Somewhere in between exist extrasolar planets. You cannot see them directly for they are hidden by the star they are orbiting. 


| SK |
Práca 'Krehkosť bytia’ vychádza zo skupiny odpadlíkov, ktorí sa zdajú byť vnútorne niekým alebo niečím iným než človekom. Strácajú sociálnu interakciu s okolím, nepreciťujú vlastné bytie, sú bez potreby bojovať za seba a menia sa na niečo takmer neživé, odsunuté,vyradené, odcudzené. Tak ako Gregor Samsa (Franz Kafka), čo pociťoval potrebu vzdať sa na úkor iných, dehumanizoval de facto seba samého, a z neuvládnuteľnej záťaže, ktorá mu padala na plecia, sa stal on sám záťažou pre všetkých.

Mechanická automatika, výnimočne držaná regulácia života jedinca, koncentrácia na nejasný spoločenský cieľ  a hlavne, nedostatok priestoru na osobnostný vývoj, viedol k vzniku pojmu odcudzenia.
Dobrovoľná obeta života a žitia pre fungujúci mechanizmus, dobrovoľné vzdanie sa seba samého, odcudziť sa sebe samému.

_____

..niekde na pomedzí jestvujú extrasolárne planéty. Priamo ich neuvidíte, pretože sú skryté hviezdou, okolo ktorej obiehajú.

 installation view
inštalácia

/ the series was published in slovak art magazine vlna #74