HOME
< back to start
> commissioned works
> contact
> about
> news


ADP | 2018

[EN]
photography, visual dramaturgy and edit
- a collaboration with graphic designer Kristína Uličná

The work subtly but critically narrates the very state of student’s dormitory in bBratislava, Slovakia.

/ the project was created at Academy of Fine Arts in Bratislava


[SK]
fotografia, vizuálna dramaturgia a edit
- spolupráca s grafickou dizajnérkou Kristínou Uličnou

Práca jemnou, no kritickou naratívou poukazuje na súčasný stav študentských internátov v bratislave.

/ projekt vznikol pod taktovkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.


TRUST |

[EN]

photography and visual dramaturgy

- a collaboration with graphic designer Lucia Gamanová and photographer Andrea Kurjaková


We’ve focused on couples of different nationalities and their personal definition of the notion ‘trust’. Our main aim was to, firstly, create an open discussion between each of them and, at the same time, leave them with rather a liberty of what they are willing to unveil. Dialogues and debates that were conducted among the couples are enclosed with freely interpretable photographs.[SK]

fotografia a vizuálna dramaturgia
- spolupráca s grafickou dizajnérkou Luciou Gamanovou a fotografkou Andreou Kurjakovou


Zamerali sme sa na páry zmiešaného krajinného pôvodu a ich osobný význam pojmu dôvera. Naším hlavným cieľom bolo vytvoriť medzi nimi otvorenú diskusiu na túto tému a ponechať im voľnosť v tom, čo sú ochotní povedať. Dialógy a úvahy, ktoré medzi pármi vznikli sú doplnené o voľne interpretované fotografie.


DIAR VSVU | 2018&2019

[EN]
edit, visual dramaturgy and production
- a collaboration with graphic designer Lucia Gamanová


DIAR 2018 was created as a product at Academy of Fine Arts in Bratislava. Our goal was to connect two departments - visual communication and photography. The result was a diary, inspired by students of art - with plenty of space to write in, draw and create concepts, with the best photographs of the department of Photography and New Media and a beautiful design by Lucia Gamanová.
We sold all 100 pieces.


/ this project was supported by Non-investment fond PRO-ART VŠVU, n.f.


[SK]
edit, vizuálna dramaturgia, produkcia
- spolupráca s grafickou dizajnérkou Luciou Gamanovou

DIÁR 2018 vznikol ako produkt na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Naším cielom bolo spojit dve katedry - vizuálnu komunikáciu a fotografiu. Výsledkom bol diár, inšpirovaný študentami umenia - s priestorom na zápisky, kresby a nové koncepty - s najlepšími fotografiami z katedry fotografie a nových médii a krásnym dizajnom of Lucie Gamanovej.
Všetkých 100 kusov sa predalo.

/ projekt bol podporený neinvestičným fondom  PRO ART n.f.


< back to start

> comissioned works
> about